Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1.         Úvodní ustanovení

1.1      Společnost Depovna, s.r.o., se sídlem Nerudova 807/3, České Budějovice 3, 370 04, České Budějovice, IČO: 069 84 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27424 (dále jen „společnost“) provádí zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“) mimo jiné v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností a subjektem údajů, jejíž předmětem je závazek společnosti, že subjektu údajů odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a závazek subjektu údajů, že věc převezme a zaplatí společnosti kupní cenu (dále jen „kupní smlouva“). Společnost provádí zpracování osobních údajů též v souvislosti s plněním veřejnoprávních povinností dle obecně závazných právních předpisů. Kupní smlouva je uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.malovalo.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2      Předmětem zásad ochrany osobních údajů je vymezení zejména:
a.        právního základu zpracování osobních údajů;
b.        seznamu zpracovávaných osobních údajů;
c.        účelu zpracovávání osobních údajů;
d.        práv subjektů údajů.

2.         Totožnost a kontaktní údaje správce

2.1      Depovna, s.r.o., se sídlem Nerudova 807/3, České Budějovice 3, 370 04, České Budějovice, IČO: 069 84 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27424 (dále jen „správce“).

2.2      Kontaktními údaji správce jsou:
a.        adresa pro doručování: Depovna, s.r.o., Nerudova 807/3, 370 04 České Budějovice;
b.        adresa elektronické pošty: zilobylo@malovalo.cz,
c.        telefon: (+420) 776 672 860.

2.3      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3.         Právní základ zpracování osobních údajů

3.1      Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné zejména pro:
a.         splnění kupní smlouvy a/nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
b.         splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4.         Zpracovávané údaje

4.1      Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

a.        identifikační údaje, kterými jsou zejména:
aa.      jméno a příjmení;
ab.      číslo dokladu totožnosti;
ac.      identifikační číslo osoby;
ad.      daňové identifikační číslo
ae.      uživatelské jméno a heslo;

b.        kontaktní údaje, kterými jsou zejména:
ba.      adresa trvalého bydliště;
bb.      doručovací adresa;
bc.      fakturační adresa;
bd.      e-mailová adresa;
be.      telefonní číslo;

c.        údaje o objednaných službách a produktech, kterými jsou zejména:
ca.      údaje o nakoupeném zboží;
cb.      informace ohledně platebních údajů;
cc.      čísla platebních účtů;
cd.      údaje o uplatněních právech z vadného plnění či právech ze záruky za jakost;
ce.      údaje o servisních opravách;
cf.       tisková data.

d.        údaje o chování subjektu údajů v internetovém obchodě, včetně údajích o zařízení, ze kterých si subjekt údajů prohlíží internetový obchod, zejména:
da.      IP adresa zařízení;
db.      poloha, identifikace či technické parametry zařízení;
dc.      údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

e.        údaje související s kontaktováním správce, kterými jsou zejména záznamy příchozích telefonních čísel.

5.         Účel zpracování osobních údajů

5.1      Správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů zejména za účelem:
a.        komunikace související s procesem uzavření kupní smlouvy;
b.        plnění kupní smlouvy, včetně doručení zboží a řešení případných práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost;
c.        plnění souvisejících veřejnoprávních povinností dle obecně závazných právních předpisů České republiky;
d.        zasílání obchodních sdělení a jiných marketingových aktivit správcem vůči subjektu údajů.

5.2      Správce je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s dalšími požadavky subjektu údajů, tj. zejména v souvislosti s dotazy subjektu údajů vznesenými prostřednictvím internetového obchodu a/nebo sociálních sítí.

5.3      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování a k profilování dle čl. 22 nařízení.

6.         Doba uložení osobních údajů

6.1      Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy České republiky.

6.2      Z hlediska marketingových aktivit jsou osobní údaje subjektu údajů uloženy po dobu trvání účinků do okamžiku odvolání souhlasu subjektem údajů, vznesení námitky či požadavku na výmaz z účelu tohoto zpracovávání, dle toho, který z těchto okamžiků nastane jako první.

7.         Další příjemci osobních údajů

7.1      Dalšími příjemci osobních údajů subjektu údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem internetového obchodu, včetně provozu softwaru a ukládání příslušných dat.

7.2      Dalšími příjemci osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů České republiky jsou příslušné orgány finanční správy či jiné příslušné úřady, je-li takováto povinnost uložena správci dle obecně závazných předpisů České republiky.

7.3      Správce prohlašuje, že nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, tj. země, která není členským státem Evropské unie nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

8.         Soubory cookies

8.1      Správce prohlašuje, že v internetovém obchodě využívá technologie ukládající a získávající přístup k informacím na počítači nebo na jiném zařízení subjektu údajů, a to zejména prostřednictvím souborů cookies.

8.2      Účelem používání souborů cookies je zejména:
a.         přizpůsobení obsahu internetového obchodu preferencím subjektu údajů;
b.         navýšení použitelnosti a personalizace obsahu internetového obchodu;
c.         identifikace subjektu údajů při jakékoli aktivitě v internetovém obchodě; nebo
d.         sledování návštěvnosti internetového obchodu, vytváření statistik a přehledů či měření účinnosti reklamy.

8.3      Zejména za účelem vedení statistik návštěvnosti internetového obchodu či zlepšování jeho rozhraní jsou správcem zpracovávány osobní údaje subjektu údajů na základě oprávněného zájmu správce, tj. bez souhlasu subjektu údajů.

9.         Komunikace prostřednictvím různých kanálů

9.1      Komunikuje-li subjekt údajů se správcem prostřednictvím různých kanálů, tj. zejména prostřednictvím telefonní linky, e-mailu a sociálních sítí, provádí správce zpracování veškerých získaných informací na základě oprávněného zájmu správce, tj. bez souhlasu subjektu údajů, a to za účelem:
a.        vyřízení požadavků subjektu údajů na základě kupní smlouvy;
b.        podání informací potřebných před uzavřením smlouvy, zejména dotazy ohledně dostupnosti zboží, poradenství při výběru zboží, informace podané ohledně správce;
c.        evidence požadavků subjektu údajů, a to za účelem kontroly s cílem ověření vyřízení požadavků subjektů údajů řádně a včas;
d.        prokazování přijetí a vyřízení požadavků subjektu údajů; nebo
e.        zlepšování kvality služeb správce.

10.      Práva subjektu údajů

10.1    Subjekt údajů má právo zejména na:
a.        potvrzení správce o zpracování osobních údajů subjektu údajů, o účelech zpracování, plánované době či o kategoriích osobních údajů subjektu údajů a o příjemcích, kterým osobní údaje subjektu údajů byly nebo budou zpřístupněny;
b.        opravu nebo výmaz osobních údajů subjektu údajů;
c.        omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů;
d.        vznesení námitky proti zpracování osobních údajů subjektu údajů;
e.        přenositelnost osobních údajů subjektu údajů;
f.         podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu, domnívá-li se subjekt údajů, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení.

10.2    Zjistí-li subjekt údajů, že osobní údaje subjektu údajů jsou nepřesné nebo neúplné, má subjekt údajů právo na opravu nebo doplnění jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu.

10.3    Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

10.4    Veškeré záležitosti týkající se zpracování osobních údajů zajišťuje správce prostřednictvím adresy elektronické pošty zilobylo@malovalo.cz. Správce prohlašuje, že jakýkoli požadavek subjektu údajů týkající se zpracování jeho osobních údajů (dále jen „požadavek“), bude vyřízen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od přijetí požadavku. Ve výjimečných případech, zejména při složitosti požadavku nebo nadměrném počtu jakýchkoli jiných požadavků, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce. O této skutečnosti je správce povinen subjekt údajů informovat.

10.5    Správce je oprávněn zásady ochrany osobních údajů kdykoli měnit a/nebo doplňovat. Zásady ochrany osobních údajů platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky.

10.6    Správce není propojen s provozovateli jakýchkoli jiných webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž webové stránky odkazují na internetový obchod nebo na které odkazuje internetový obchod, ani k nim není přiřazen. Správce tímto odmítá jakoukoliv odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, či zdrojů, které odkazují na internetový obchod nebo na které odkazuje internetový obchod.

10.7    Tyto zásady ochrany osobních údajů platí i pro subjekty či entity, které jsou odlišné od fyzických osob (dále společně jen „entity“), ledaže právní řád přiznává entitám v oblasti ochrany osobních údajů slabší ochranu než fyzickým osobám, v takovém případě platí pro entity tato slabší ochrana.

Hezké zprávy jen pro vás

Jednou za měsíc vám pošleme pár řádků s ekologickými tipy a nápady na kreativní tvoření. A žádný strach. K osobním údajům se chováme stejně šetrně jako k přírodě. Přesvědčte se.

Oblečte se do biobavlněné krásy

Malůvky (nejen) na tričko

Se štětcem a tužkou je svět hnedle veselejší. Proto vám obrázek vašeho malého Michelangela vytiskneme na tričko. I se vší pýchou.

Miminkovské kolekce

Dupačky, bodýčka, slintáčky a vůbec celé kolekce biobavlněných oblečků pro vaše malé pomalovali svými motivy čeští umělci.

Přání, co se nezapráší

Vezměte papír, rozvlňte tužku a vytvořte přání, jaké se za peníze nekoupí. Vytištěné na tričku zahřeje tam, kde má. Přímo u srdce.