Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Depovna, s.r.o., se sídlem Nerudova 807/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 069 84 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27424 (dále jen „prodávající“) zveřejňuje zejména s odvoláním na § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“).

1.         Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

1.1      Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.malovalo.cz (dále jen „internetový obchod“).
1.2      Internetový obchod obsahuje zejména seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, označení a hlavní charakteristiky (vlastnosti) zboží a ceny jednotlivého nabízeného zboží.
1.3      Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije (vylučuje se).
1.4      Kupní smlouva se skládá z formuláře elektronické objednávky, obchodních podmínek, jakož i z případných ostatních součástí, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
1.5      Ujednání odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
1.6      Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoli měnit a/nebo doplňovat. Obchodní podmínky platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
1.7      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel:
a.         spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (kupující, který je spotřebitelem dále označován jako „spotřebitel“);
b.         podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele (kupující, který je podnikatelem dále označován jako „podnikatel“).
1.8      Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající činí kupujícímu následující sdělení před uzavřením kupní smlouvy, ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku:
a.         ceny za nabízené zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení s výjimkou nákladů na dodání zboží dle bodu 4.2 obchodních podmínek. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek;
b.         kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění. Kupní smlouva není uzavřena na dobu neurčitou;
c.         spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s článkem 5 obchodních podmínek. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dle článku 5 obchodních podmínek, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu;
d.         prodávající nepožaduje od spotřebitele zálohu, jakékoli poplatky, či jinou obdobnou platbu před převzetím zboží spotřebitelem, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak;
e.         náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory, atp. závisí na podmínkách operátora, resp. cenách dodavatele, jehož služeb spotřebitel využívá. Prodávající si za tyto služby neúčtuje žádné další poplatky;
f.          na základě obchodních podmínek není spotřebiteli poskytováno plnění digitálního obsahu. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku;
g.         mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy v souladu s článkem 11 obchodních podmínek;
h.         živnostenskou kontrolu ve vztahu k podnikání prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

2.         Uzavření kupní smlouvy

2.1      Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen „zboží“) (dále jen „objednávka“).
2.2      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, kupní ceně, způsobu dopravy, nákladech na dopravu zboží a kontaktní a identifikační údaje kupujícího.
2.3      Jsou-li předmětem kupní smlouvy též služby spočívající zejména v potisku, výšivkách, sublimaci a/nebo laserovém gravírování zboží (dále jen „textilní služby“), obsahuje formulář též údaje o obsahu textu a/nebo obrazového materiálu (dále jen „tisková data“), který má být použitý v rámci textilních služeb.
2.4      Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do formuláře vložil. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po odeslání objednávky údaje uvedené v objednávce nelze měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5      Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky. Kupující tímto vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami.
2.6      Odesláním objednávky kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp. (dále jen „náklady na prostředky komunikace na dálku“), si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž závisí na podmínkách operátora, resp. cenách dodavatele, jehož služeb kupující využívá. Prodávající si za náklady na prostředky komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky.
2.7      Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Provedením objednávky kupující uznává obsah obchodních podmínek, jakož i jejich případných ostatních součástí a prohlašuje, že se s nimi seznámil.
2.8      Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky, tj. dle množství zboží, výše kupní ceny, atp., oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to ve formě, která bude určena prodávajícím. Odmítne-li kupující objednávku dodatečně potvrdit ve formě určené prodávajícím, k objednávce se nepřihlíží.
2.9      Prodávající zašle kupujícímu potvrzení obsahu objednávky prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“).
2.10    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu.
2.11    Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout a potvrzení objednávky kupujícímu nezaslat (dále jen „zamítnutí objednávky“). Vyrozumí-li prodávající kupujícího o zamítnutí objednávky, k takovéto objednávce se nepřihlíží. O zamítnutí objednávky bude kupující vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Okamžikem doručení oznámení o zamítnutí objednávky se objednávka stává neúčinnou.
2.12    Nebude-li kupujícím objednané zboží dostupné, bude kupující o této skutečnosti informován (dále jen „oznámení o nedostupnosti zboží“), případně bude kupujícímu zaslána doplňující informace ohledně data dostupnosti zboží, případně informace o možnosti objednání srovnatelného zboží (dále jen „dodatečné informace“). Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka v její části týkající se jednotlivého nedostupného zboží stává neúčinnou.
2.13    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností (dále jen „prodávajícím nezaviněná okolnost“), není schopen předat kupujícímu zboží způsobem zvoleným kupujícím v objednávce. Odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto bodu obchodních podmínek oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví.

3.         Kupní cena a platební podmínky

3.1      Ceny za nabízené zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky. Potvrzením objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží (dále jen „kupní cena“). Kupní cenou se rozumí kupní cena včetně DPH, je-li prodávající plátcem daně z přidané hodnoty.
3.2      Kupní cenu dle kupní smlouvy a případné náklady na dodání zboží dle bodu 4.2 obchodních podmínek uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
a.         bezhotovostně platební kartou prostřednictvím rozhraní internetového obchodu (platební brána GoPay);
b.         bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího, který je uveden v potvrzení objednávky; nebo
c.         jiným způsobem dle aktuální nabídky prodávajícího.
3.3      Kupující je povinen zaplatit kupní cenu do sedmi (7) dnů ode dne doručení potvrzení objednávky. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny do konce této lhůty, je provádějící oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
3.4      Po zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení (dále jen „doklad o zaplacení“). Doklad o zaplacení je potvrzením o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1822 odst. 2 a § 1827 odst. 2 občanského zákoníku.
3.5      Neobdrží-li kupující při převzetí zboží samostatný dokument ohledně záruky za zboží, slouží doklad o zaplacení jako záruční list.
3.6      Případné slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat. Jakékoli slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu platí pouze do jejich odvolání prodávajícím.
3.7      Prodávající je oprávněn započíst proti pohledávkám kupujícího z kupní smlouvy jakoukoli svou pohledávku vůči kupujícímu. Kupující je oprávněn započíst proti pohledávkám prodávajícího dle kupní smlouvy pouze pohledávku, která byla písemně uznána prodávajícím nebo byla-li takováto pohledávka kupujícímu přiznána pravomocným rozhodnutím soudu. Kupující není oprávněn pohledávku vůči prodávajícímu z kupní smlouvy postoupit na jakoukoli třetí osobu a/nebo není oprávněn pohledávku vůči prodávajícímu z kupní smlouvy zastavit.

4.         Doprava a převzetí zboží, výhrada vlastnického práva

4.1      Kupující je oprávněn zvolit v objednávce jednu z následujících možností dodání zboží:
a.         doručení zboží na jakoukoli platnou adresu na územní České republiky prostřednictvím dopravce dle aktuální nabídky prodávajícího (dále jen „externí dopravce“). Místem plnění je místo doručení zvolené kupujícím v objednávce;
b.         osobní převzetí v provozovně obchodních partnerů prodávajícího dle aktuální nabídky prodávajícího (dále jen „obchodní partner) (dále jen „provozovna obchodního partnera“). Místem plnění je provozovna obchodního partnera.
4.2      Prodávající zajistí doručení zboží dle zvoleného způsobu doručení dle bodu 4.1 obchodních podmínek. Náklady spojené s expedicí a dodáním zboží se řídí ceníkem aktuálním ke dni odeslání objednávky, který je zveřejněn na internetové adrese www.malovalo.cz/doprava-a-platba/.
4.3      Zvolí-li kupující v objednávce převzetí zboží v provozovně obchodního partnera, je kupující povinen vyzvednout zboží ve lhůtě určené obchodním partnerem (dále jen „lhůta pro převzetí zboží“).
4.4      Nevyzvedne-li kupující zboží ve lhůtě pro převzetí zboží v provozovně obchodního partnera, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy k okamžiku marného uplynutí lhůty pro převzetí zboží, s čímž kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas.
4.5      Zvolí-li kupující v objednávce doručení zboží prostřednictvím externího dopravce, předá prodávající zboží dopravci k zajištění dopravy na adresu určenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží od dopravce při dodání převzít.
4.6      Nepřevezme-li kupující od externího dopravce zboží při jeho dodání, vyhrazuje si prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy.
4.7      Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s opakovaným pokusem prodávajícího o dodání zboží hradí kupující.
4.8      Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží současně s nabytím vlastnického práva. Bude-li zboží odesláno kupujícímu prostřednictvím externího dopravce, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním prvnímu externímu dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, je zboží kupujícímu odevzdáno okamžikem převzetí zboží kupujícím od externího dopravce.
4.9      Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné objednávce.
4.10    Shledá-li kupující na zboží vadu a/nebo shledá rozpor s kupní smlouvou, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího dle bodu 12.12 obchodních podmínek.

5.         Zvláštní ujednání pro odstoupení kupní smlouvy spotřebitelem

5.1      Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.
5.2      Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.15 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.
5.3      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (dále jen „oznámení o odstoupení od kupní smlouvy“), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího dle bodu 12.12 obchodních podmínek.
5.4      Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2 obchodních podmínek je zachována, odešle-li spotřebitel oznámení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím této lhůty.
5.5      Pro odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
5.6      Využije-li spotřebitel možnost odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 5.2 obchodních podmínek, potvrdí prodávající spotřebiteli přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty spotřebitele uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
5.7      V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle bodu 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku. Spotřebitel je povinen předat prodávajícímu doklad o zaplacení a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Za den, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, se považuje den odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
5.8      Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu dříve, než mu spotřebitel předá zboží.
5.9      Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, čisté, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém spotřebitel zboží převzal, včetně veškeré případné dokumentace, a je-li to možné, v původním obalu (dále jen „stav zboží“).
5.10    Spotřebitel odpovídá předávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen „náhrada za snížení hodnoty zboží“).
5.11    Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dle bodu 5.2 obchodních podmínek, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
5.12    Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží včetně dokladu o zaplacení od spotřebitele, přezkoumá prodávající stav zboží zejména za účelem zjištění stavu zboží (dále jen „lhůta pro přezkoumání zboží“).
5.13    Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu po odečtení případných nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od skončení lhůty pro přezkoumání zboží dle bodu 5.12 obchodních podmínek, a to převodem na bankovní účet spotřebitele uvedeného v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
5.14    Nebude-li zboží vrácené spotřebitelem odpovídat stavu zboží dle bodu 5.9 obchodních podmínek, zejména bude jakýmkoli způsobem poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody poškozením zboží prodávajícímu vzniklé a/nebo nárok na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží. Nárok za zaplacení vzniklé škody a/nebo nárok na zaplacení náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
5.15    Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit mimo jiné od smlouvy:
a.         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
b.         o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
6.         Práva z vadného plnění, práva ze záruky za jakost
6.1      Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění a práv ze záruky se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
6.2      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním a při užívání zboží v rozporu s pokyny poskytnutými prodávajícím.
6.3      Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, věděl-li kupující před převzetím zboží, že zboží má vadu a/nebo způsobil-li kupující vadu vlastním zaviněním.
6.4      Práva z vadného plnění a/nebo práva ze záruky za jakost je kupující oprávněn uplatnit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování, resp. prostřednictvím adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího dle bodu 12.12 obchodních podmínek.
6.5      Zobrazování nabízeného zboží na internetovém obchodu nemusí podávat věrné barvy zboží. Zobrazované barvy nabízeného zboží se mohou oproti skutečným barvám vystavovaného zboží lišit. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zkreslení podání barev zboží zapříčiněné zobrazovacím zařízením kupujícího.

7.         Objednávka textilních služeb

7.1      Poskytnutá tisková data je prodávající oprávněn uchovávat pro další objednávky kupujícího. Prodávající je povinen na pokyn kupujícího vymazat veškerá tisková data, která byla poskytnuta kupujícím a zajistit, aby tato tisková data nebyla prodávajícím dále zpracovávána v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.
7.2      Odesláním objednávky uděluje kupující prodávajícímu souhlas s použitím tiskových dat pro marketingové účely prodávajícího, zejména se zobrazením tiskových dat na internetovém obchodu.
7.3      Tisková data je kupující povinen předat ve formátech, barvách a rozměrech v souladu s informacemi a pokyny uvedenými v internetovém obchodě.
7.4      Nebudou-li tisková data předána v souladu s pokyny dle bodu 7.3 obchodních podmínek, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při odstranění nedostatků, zejména dodáním nových tiskových dat ve správném formátu, barvě nebo rozměru.
7.5      Neposkytne-li kupující součinnost dle bodu 7.4 obchodních podmínek, vyhrazuje si prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy.
7.6      Kupující je povinen předat předávajícímu tisková data, ke kterým má příslušná oprávnění a která neporušují obecně závazné právní předpisy České republiky.
7.7      Prodávající si vyhrazuje právo zamítnout objednávku obsahující tisková data, která zejména:
a.         jsou svojí povahou pornografií či dětskou pornografií;
b.         zobrazují násilí na člověku či zvířatech;
c.         porušují práva duševního vlastnictví třetích osob,
d.         porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti; nebo
e.         jakýmkoli jiným způsobem porušují platné právní předpisy České republiky.
7.8      Prodávající prohlašuje, že není jakýmkoli způsobem odpovědný za:
a.         věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsaženy v tiskových datech;
b.         špatné rozlišení tiskových dat; nebo
c.         případné porušení práv duševního vlastnictví prostřednictvím tiskových dat poskytnutých kupujícím.

8.         Ochrana osobních údajů

8.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právními předpisy České republiky.
8.2      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou přístupné na internetové stránce www.malovalo.cz/gdpr/. Zásady ochrany osobních údajů jsou přístupné v internetovém obchodě, představují nedílnou součást obchodních podmínek.

9.         Uživatelský účet

9.1      Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě prostřednictvím registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“), může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
9.2      Podmínkou úspěšné registrace uživatelského účtu je řádné, úplné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí (dále jen „uživatelské údaje“). Kupující je povinen uživatelské údaje vztahující se k uživatelskému účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat bez zbytečného odkladu. Uživatelské údaje jsou prodávajícím považovány za správné.
9.3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
9.4      Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá a/nebo poruší-li kupující své povinnosti z kupní smlouvy.
9.5      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího a/nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10.      Doručování

10.1    Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty a/nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak.
10.2    Za doručení se považuje doručení do schránky elektronické pošty příjemce nebo doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu příjemce.
10.3    Při doručování jiném než prostřednictvím schránky elektronické pošty příjemce se za den doručení považuje den, kdy příjemce písemnost převzal, převzetí písemnosti odmítl, popřípadě třetí den ode dne uložení písemnosti pro příjemce na poště bez ohledu na to, zda se příjemce o uložení písemnosti dozvěděl. Je-li písemnost doručována příjemci více způsoby, má se za to, že písemnost byla doručena dnem, který lze jako prvý považovat za den doručení dle tohoto článku.
10.4    Kupujícímu je doručováno zásadně na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak.

11.      Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího dle bodu 12.12 obchodních podmínek. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána.
11.2    Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniklé z kupní smlouvy, které se nepodařilo urovnat mezi prodávajícím a spotřebitelem přímo, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele.
11.3    Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelským sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelským sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

12.      Závěrečná ustanovení

12.1    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jakémukoli jinému povolování.
12.2    Prodávající je oprávněn omezit a/nebo zbavit kupujícího práva k přístupu do uživatelského účtu a/nebo k využívání internetového obchodu s okamžitým účinkem, zejména dopustí-li se kupující jednání, které je v rozporu s ustanoveními obchodních podmínek a/nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
12.3    Obsahuje-li vztah související s užíváním internetového obchodu nebo vztah založený kupní smlouvou mezinárodní prvek, řídí se daný vztah českým právem (s vyloučením mimo jiné mezinárodního práva soukromého a mezinárodní kupní smlouvy upravené v Úmluvě OSN o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (tzv. Vídeňská úmluva)).
12.4    V situacích neupravených obchodními podmínkami se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12.5    Místně příslušným soudem prvního stupně pro veškeré nároky vyplývající z kupní smlouvy je obecný soud prodávajícího, není-li místně příslušným soudem prvního stupně dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky jiný soud.
12.6    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím a /nebo třetí osobou v rozporu s jejím určením.
12.7    Je-li kupující podnikatelem, ustanovení § 1799 a § 1800 se nepoužije (vylučuje se).
12.8    Kupující se tímto vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr, obnovení smluvní rovnováhy dle § 1765 občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
12.9    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Obsahují-li obchodní podmínky ujednání, jež jsou zakázána, nebo odchylují-li se ujednání obchodních podmínek od zákonných ustanovení na ochranu kupujícího, který je spotřebitelem, od nichž se nelze odchýlit, pak se k takovýmto ujednáním obchodních podmínek nepřihlíží. Místo neplatného či neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení obchodních podmínek co nejvíce přibližuje.
12.10 Změny či doplnění kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Totéž platí o změně či doplnění tohoto ustanovení o písemné formě.
12.11 Aktuální znění obchodních podmínek, jakož i jejich případné změny, jsou uveřejněny v internetovém obchodě.
12.12 Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
a.         adresa pro doručování: Depovna, s.r.o., Nerudova 807/3, 370 04 České Budějovice;
b.         adresa elektronické pošty: zilobylo@malovalo.cz;
c.         telefon: (+420) 776 672 860.
12.13 Nedílnou součástí obchodních podmínek tvoří následující přílohy:
a.         Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy;
b.         Zásady ochrany osobních údajů.

Hezké zprávy jen pro vás

Jednou za měsíc vám pošleme pár řádků s ekologickými tipy a nápady na kreativní tvoření. A žádný strach. K osobním údajům se chováme stejně šetrně jako k přírodě. Přesvědčte se.

Oblečte se do biobavlněné krásy

Malůvky (nejen) na tričko

Se štětcem a tužkou je svět hnedle veselejší. Proto vám obrázek vašeho malého Michelangela vytiskneme na tričko. I se vší pýchou.

Miminkovské kolekce

Dupačky, bodýčka, slintáčky a vůbec celé kolekce biobavlněných oblečků pro vaše malé pomalovali svými motivy čeští umělci.

Přání, co se nezapráší

Vezměte papír, rozvlňte tužku a vytvořte přání, jaké se za peníze nekoupí. Vytištěné na tričku zahřeje tam, kde má. Přímo u srdce.